Det vackra huset i Mollebergsbacken - om 150 ar av turism vid Kullabergs fot

Subtitle

Mölleblogg

Søndag i Mølle - ett bildreportage från 1885

Posted by Erik Magnusson on November 23, 2011 at 10:15 AM


Bild ur Illustreret Tidende nr 36, sidorna 455-457, den 7 juni 1885.


Den 7 juni 1885 publicerade den danska tidningen "Illustreret Tidende" ett bildreportage från Mölle över tre sidor. Reportaget var skrivet och illustrerat av den danske konstnären Peter Tom Petersen. Reportaget som i original bar rubriken "Søndag i Mölle. Sommerminder" återges här in extenso.


 

”NU GÅR VI TILL ångbåten; kom nu, sen ska vi bada!”


”Aaa, jeg har sgu'nte tid!”


”Ah, strunt! Tid! Du skall väl nån gång hålla söndag, det där kan du ju alltid rita sedan.”


Med et suk over den ringe motstandsevne, man besidder, driver man med ned til havnen, om hvis yderste mole man allerede ser dampskibet ”Höganäs” svinge. Søndagen er den eneste dag i ugen, man har dampskibsförbindelse med omverdenen saa det er en hel del begivenhed, ved hvilken nødig noget væsen i Mölle mangler.


Den lange mole er paa denne tid efter ringe evne ”Langelinje” og livligt nok kan her se ud, især naar vejret er smukt. Først och fremmest er der de ægte Mölleboer, ”töser och pojkar och gubbar och kvinnor” der anbringe sig som paa et slags galleri paa det lave brystværn ud imod søen. Foran dette bevæger sig saa ”Beaumonden”, hvoraf der ogsaa en en slump. Det hedder sig endog, at der i fjor opholdt sig over 300 fremmede, svenske og danske, i ferietiden.


Den hele forsamling gaar nu her og ”undrar, om några bekanta äro med båten”. Denne lægger til, og passagererne mønstres, i det de stiger i land. Er man saa heldig eller uheldig, hvad der jo er en smagssag, att faa fremmende, er der til at begynde med en præsenteren over en lav sko, og saa kan der med kniberi lige tages et bad inden middag.


Til den ende vil den fremmede spejde efter et større badeetablissement, men forgjæves. Vel findes et saakaldet Badehus, men dette er forbeholdt det smukke kjøn. Mændene har valgt den bedre del, som vel imange aar ikke bliver dem berøvet. De gaa ud til havnefyret og en to tre i paasyn af hele byen paa hovedet i vandet.


Efter badet mødes man med en vældig appetit i ”Kaptenens trädgård”, hvor der spises en famille under et stort solsejl. Efter middagen gjør man sig det mageligt, tager sin mokka, tænder resigneret sin Möllehavaneser, hvis ens haab i retning av de nysankomnes cigarfoderaler skulde være glippet, og nu kommer i 9 af 10 tilfælde punschen paa bordet.


I fjor hed punschen ”Aurora”. Det var en extra Extrakt. Der ankom en skjøn dag till Mölle en rigtig ”glad lax”. Hans bagage bestod af 24 flasker Aurora Punsch, og desforuden var han udrustet med mange gode egenskaber, blandt andet et uopslideligt humør. Det kan derfor ikke undre nogen, at ”häradshöfdingen” snart avancerede til Mölles kjæledægge. Hans punsch var ikke mindre afholdt – og saadan en søndag var den uvurderlig.


Den kom altsaa paa bordet, der skaalades, og de fremmede begyndte at nære venlige følelser for stedet. De havde jo rigtignok tænkta at rejse tilbage om ftermiddagen, men ”det kan aldrig komma i fråga”.


Efter 4 à 5 timers sørejse befinder man sig virkelig alt for vel her i denne stump have til at kunne løsrive sig. Denne søndag er der nu ogsaa særlig stemning. Listearien af Don Juan præsenteres, dernæst ”Gubben Noah”, den gamle hedersman, og nu griber häradshöfdingen sin sidekammerat, en stump paa 2 aar, sætter ham op paa bordet og lader ham til almindelig jubel vakle over til moderen, ledsagende manøvren med den gode gamle vise: ”Så lunka vi så småningom, från Bachi buller och tumult.”


Lidt efter ”lunka” vi virkelig afsted op ad bjærget til. Der er nemlig dans i Kulla Lund, og alle Mölleboer danse. Det er en meget smuk vej, den fra Mölle op till Kulla fyr. Paa begge sider af højderyggen ned til kysten er der smukke klippepartier, dalslugter med en yppig vegetation, og nederst nede et lille stykke strand med store rullesten og till begge sider sønderrevne klipper, der skyde sig langt ud i vandet.


Oppe paa plateauet er der tæt ved vejen en smuk lille skov med en aaben plads, hvor der om sommeraftnerne meget ofte danses. Selv under sildefiskeriet om efteraaret, hvor der ellers ikke er megen tid at give bort, har folket af og til sine ”tillställningar” her oppe. De er ganske morsomme at overvære.


I en nogenlunde stor to fags stue danser omtrent halvtresindstyve mennesker, saa man kan begribe, at der just ikke er overflødig plads. I betragtning af dette havde man anbragt ”Musikdirektøren” paa en stol oppe i den dybe vindueskarm. Det var en liten pukkelrygget mand, og saasom intet er saa galt, det dog undertiden er godt for noget, passede der her fuldkomment til den lave Vinduesfordybning. Her tronede han, flankeret af et lys og en flaske brændevin, hvilken han og de øvrige mandfolk i pavserne flittig besøgte. Pigebørnene delikaterede sig under disse med æbler og nogle særlig begunstigede, tror jeg, fik en snaps punsch. Dansen gik med en forfærdelig udholdenhed, runddanse, ringdanse, polska o.s.v. imellem hverandre.


Det var meget fornøjeligt, og der var mange kjønne och kvikke piger. Uvilkaarlig paatrængte sig mig erindringen om et lignende dansebal, jeg nogen tid forinden havde overværet ovre i Jylland. Det var ude paa landet; der havde været rejsegilde, og bag efter dansedes der i kroen. Skal folk danse, kan de da lige saa godt see lidt fornøjede ud, er det en kilde til bedrøvelse for dem, maa de hellere lade være. Man fik et stærkt indtryk af bedrøvelse ved dansen ovre i Jydernes land, Kullafolkene tog sagen paa en anden maade.


Men vi maa se at komme tilbage til byen med vore gjæster, der pligttro har stavret rundt paa klipperne for at se paa udsigter og andre mærkværdigheder. Har man saa indtaget sit aftenfoder dernede, kan de, der har lyst, godt begunde at danse igjen; thi her findes ogsaa en danseplads. Man kan ogsaa gaa til køjs, og det foretrækker de fleste efter dagens anstrængelser.


Ligger man saa i sin bedste søvn, kan det undertiden hænde, at man bliver vækket ved at høre ”den tapre landssoldats” kjendte toner paa violin. Naar befolkningen med spillemanden i spidsen ud paa natten begiver sig hjem gjennem byen, er det gjærne efter denne melodi, rigtignok i en noen forvansket form, men lige god for det. De danske pleie at betragte det som en ovation og blive pligtskyldigst rørte.


Paa denne maade tilbringde i regien søndagen, og sidste sommer var det i land tid næsten hver dag søndag – svensk søndag, hvor man ”springer i backarna, dricker Cognac och vatten och gör annat dylikt”.


En stakkels maler kommer med meget præsentable forsætter til stedet: ”Død og pine, hvor der skal hænges i!” – Jo pyt! Efterhaanden ankommer en skare mennesker, de elskværdigste folk – Gud bevares! – hvis eneste livsopgave – foreløbig i det mindste – er at ”göra sig det så trefligt som möjligt”.


Kommer man for skade at spørge en av disse om, hvad klokken er, faar man let en reprimande under følgende form: ”Hva fanken bryr jag mig om klockan, vi har ju inte annat att göra än att döda tiden på bästa vis”.


Hvis man vil have noget gjort, maa man, særlig o meftermiddagen, vogte sig vel for ikke at blive greben og anbragt ved et kaffebord eller et punscheglas. Egentlig fremmende for arbejdet er disse eftermiddahskallaser ikke, og trods folkenes mange elskværdige sider er man derfor ofte ugudelig nok til at ønske dem hen, om ikke just hvor peberet gror, saa dog til ethvert andet sted end Mölle Men ”Næste aar!!”


Al ting har en ende, en ferie selvfølelig ogsaa, og en skjøn dag forsvinder sommergjæsterne – vi drikke den sidste Aurora, følge dem pænt till dampskibet, gaa endogsaa ud til havnefyret, og i det ”Höganäs” svinger förbi, udbringes et: Lefve våra resande, Hurra!


Fra dampskibet lyder: Lefve Mölleboerne!


Jubel, svingen med lommetørklæder og parasoller. Skibet fjærner sig, og man siger till sig selv: ”Gudskelov!”


Naar ”Höganäs” har ført den sidste ladning bort, begynder den gode tid, ”då man målar styft och levfer billigt”.


T.P. (Tom Petersen)

 

Det finns fler teckningar att se från Illustrereret Tidendes bildreportage på följande länk: http://www.hotellmolleberg.com/apps/photos/album?albumid=12571383


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments