Det vackra huset i Mollebergsbacken - om 150 ar av turism vid Kullabergs fot

Subtitle

Mölleblogg

"Arild och Mölle, hvilka kontraster...!"

Posted by Erik Magnusson on November 24, 2011 at 11:50 AM

 

En bild på Stubbarps herrgård illustrerade Helge Sandbergs text om turistlivet i Kullabygden.


I augusti 1906 skrev redaktören, minnestecknaren och kåsören Helge Sandberg en semesterskildring i kvinnotidningen Dagny under rubriken "Ett litet bref från Stubbarp och Arild". Den handlar om hur han upplevt sommaren i Arild, Brunnby och Mölle. Här återges Sandbergs text i sin helhet:


DÅ DET NYSS I DAGSPRESSEN varit tal om att prins Carl inledt underhandlingar om herresätet Stubbarp nära Arild, torde några rader därifrån intressera Iduns läsare. Ty det var till denna romantiskt sköna och idylliska trakt, som undertecknad i fjor sommar för någon tid flyttade sina penater. Fick en lugn och bra bostad i en treflig bondgård i byn Stubbarp, nära herresätet af samma namn, och på lagom avstånd från det trångbodda Arild.


Här kunde jag ligga om mornarna och från mitt fönster skåda soluppgången öfver Bjärebygden och Skelderviken. En härlig tafla! Och från kullarna här och där kunde man se vatten på båda sidor: den lifliga Öresund, med sina tusentals skepp, och den döda Skelderviken. Ja, den senare verkar verkligen ”Döda hafvet”, ty sällan ser man några fartyg där. För den öfriga världen är det ju också en återvändsgränd, och seglarna från Sundet och Nordsjön gå den stolt förbi. Men för badgäster är det kanske därför det mest rena, klara och salta vatten på västkusten.


Men, herre Gud! Hvilken badstrand. Idel sten och splittrade, hvassa klippor. Ingen sand att rulla och sola sig i. Det fanns visserligen en tre à fyra badhus, med endast ett litet afklädningsrum i hvarje, hvilka naturligtvis flitigt abonnerades, men hur kunde dessa förslå till bortåt 500 badgäster? De förslogo ej heller.


Min första utflykt gällde Stubbarps herresäte, som har ett förtjusande läge med storartad utsikt öfver Sundet, Skelderviken och öppna hafvet. Egendomen har ett synnerligen pittoreskt corps de logis i Kristian den fjärdes stil, ett litet slott i miniatyr, och äges för närhvarande af änkefriherrinnan Augusta Siöcrona, född Barnekow.


En stor trädgård och park omgifva slottet, men jordarealen för öfrigt är obetydlig. Stubbarp, såväl som Arild och Mölle, ligger i Brunnby socken. Brunnbys af ”tidens tand” ganska medfarna kyrka gör ingen högtidligt stämd, men Arilds gamla kapell från 1100-talet så mycket mera, i synnerhet nu efter det år 1900 med varsam hand fullbordade restaureringen. Till och med det gamla kyrkuret har blifvit iståndsatt och timslagen verka så poetiskt stämningsfullt som en klosterklockas klang i en undangömd dal.


Badorterna Mölle vid Öresund och Arild vid Skelderviken konkurrera allt en smula med hvarandra och Mölle är nog mest besökt. Men hvilka kontraster!


Jag fann det förra dammigt, blåsande och stekande soligt och var glad att få återvända till det rena, dammfria och skuggiga Arild. Det är mycket möjligt att äfven Mölle har sina behag, men mig behagar det icke, om så alla Sveriges biskopar bott där! Nu bodde där bara en, men ett lejon, och resten danskar och tyskar. Brr! Men hela Kullaberg är dock ett präktigt diadem i Skånes hertigkrona och lilla Arild en pärla af säreget behag, så lugnt och fridfullt och undangömdt med sitt gamla kapell i dalen!


Med kommunikationerna till Kullen kunde det vara bättre beställdt. Det är en hel mil till närmaste järnvägsstation Höganäs. Men nu ändtligen skall en järnväg byggas därifrån till Mölle. Mig förundrar det endast att det icke blifvit en elektrisk spårväg från Helsingborg till Mölle och Arild. Med den erfarenhet jag har från Amerika vet jag, att en sådan skulle bära sig. Om det folkrika Skåne till exempel legat i de östra staterna af – Amerika, hade alla Skånes städer och köpingar för öfver tio år sedan varit förenade med elektriska spårvägar. Kanske de äro det – om tio år? Vi få se! Man behöfver ej resa längre än till Tyskland, Holland, Belgien eller England för att på elektriska spårvägar kunna fara mil efter mil genom landtdistrikt, äfven i mera kuperad terräng än hvad själfva Kullaberg bjuder på.


Utom den riksbekanta ”Mor Cillas” (fru Anderssons) pensionat finns numera ytterligare fru Troedssons och Gudmundssons hotell Arild. De båda senare ha dominerande vackra lägen och Gudmundssons är särdeles rymligt och hemtrefligt och verkar nästan gammal solid herrgård. Maten god och uppassningen idealisk.


Bland andra mera bemärkta personer , som gästade Arild, var författaren Gustaf af Geijerstam, den förste som hissade ren svensk flagga på sin villa, jag tror före – den 7 juni. Af konstnärer träffade jag artistparet Zoir, Anders Trulson, Per Gummesson och Alfred Bergström.


Det skånska hertigparet gjorde också en automobiltur där i nejden. Nära Brunnby mötte de ett par skjutsar med lustresande damer, hvilka stannade och stego ned i diket och ganska högljudt gåfvo sin missbelåtenhet tillkänna. De kände ej de resande i ”bilen”, men blefvo därom underrättade af andra lustresande, som kommo förbi.


Händelsen ville, att hertigparets ”bil” vände omedelbart tillbaka, och de förut så förbittrade lustresande damerna, hvilka fortfarande stodo i diket, gjorde nu i stället sin allra som djupaste och underdånigaste nigning.

Kullaborna äro föröfrigt en glad och hurtig befolkning. Hos dem hvila inga ledsamheter. Det är väl den friska hafs-, bergs- och skogsluften i förening, som verkar stimulerande på dem. Och de präktiga Kullatöserna äro ej heller bortbytta! I stället för att sjunga: ”Mitt lif är en våg” som begrafningssång, sjunga de den som – kärleksvisa, med en mycket liten omskrifning:


”Mitt lif är en påg,

Som röres en tid

I svallande våg

Vid vindarnas strid.” –


De flesta av ungmörna däruppe på kullarna ha ju en hjärtans kär på hafvet och hvarför då klaga och sörja? Han väntas ju hem till hösten. Då blir det fröjd i gillestugan, och kanske det rent af blir bröllop.

Helge Sandberg

 


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments