Det vackra huset i Mollebergsbacken - om 150 ar av turism vid Kullabergs fot

Subtitle

Mölleblogg

"Den svenska Rivieran", en skildring av Kullen anno 1918

Posted by Erik Magnusson on November 4, 2013 at 5:00 PM

UNDER TITELN "Den svenska Rivieran" skrev författaren Lars P Nelson 1918 en längre reseskildring från Mölle och Kullaberg i boken ”En upptäcktsresa genom Sverige”, utgiven på Norstedts förlag. Skildringen från Mölle återges här i sin helhet:


Utkastat i Kattegats vågor ligger det mångbeprisade Kullaberg, dit tusentals turister, från in- och utlandet flykta varje sommar. för att söka vila och förströelse i dess leende natur.


Få platser i Norden kunna i naturens skönhet och kraft mäta sig med Kullen. Norges fjäll och Danmarks leende bokskogar se vi här förenade, omgivna av Sundets och Kattegats böljor. Och på bergets södra sluttning ligger den berömda badorten Mölle med sina friluftsbad och omgivande barrskog, bjudande den trötte främlingen hjärtligt välkommen.


Mölle var för ett tiotal år sedan blott ett oansenligt fiskeläge. Sedan järnvägen Höganäs- Mölle, år 1910 kom till, har Mölle blivit en av Sveriges mest besökta badorter. Tusentals främlingar strömma varje sommar hit för njuta av denna romantiska natur, framför allt av de friska salta havsbaden i Sundets och Kattegatts klara vågor.


Hit komma svenskar, danskar och norrmän, tyskar och ryssar, engelsmän, fransmän och amerikanare, till och med japaner och kinamän ha under de senare åren hittat hit.


Och detta storslagna uppsving, denna enastående utveckling, har samhället nått tack vare Kullaberg - detta mäktiga stycke urberg framsprunget ur skånsk slättnatur.


Med sina susande bok- och granskogar, sina romantiska klippgrottor, sina vilda, brant i havet stupande klippor med milsvid utsikt över blånande vatten, har Kullen år efter år lockat till sig en ständigt stigande ström från när och fjärran.


Naturen har danat de bägge på ömse sidor om Kullaberg belägna fisklägena Mölle och Arild till ett det skönaste syskonpar i Norden. Vad Mölle ger i dur och dramatisk livlighet ger Arild i moll och idyll.


Mölle - »den svenska rivieran» - har dock skattats högst för sin solglada friskhet och sällsynta naturskönhet. Skånelandskapet skär här ut i havet i en kilformig udde, längs vars mitt urberget höjer sig till en skogsbevuxen ås, välvande sina pittoreska konturer högt mot himlens ljusblå bakgrund.


Äsen är omväxlande klädd med doftande barrskog och skuggiga boklundar, som skänka svalka under heta sommardagar. Särskilt tjusande är bokskogen, där den sträcker sig ända ned till »malen» vid det bekanta badstället Ransvik, bildande genom sitt täta valv ett enda stort badtält.


Kullen anses under urminnestider ha varit bebodd av grottmänniskor, som lämnat talrika minnesmärken efter sig, vilka liksom bergets intressanta geologiska formationer och talrika botaniska rariteter fängsla den därför intresserade besökaren.


Det internationella läget vid stråkvägen för sjöfarten mellan England, Norge, Danmark, Sverige, Tyskland och Ryssland skänker havet utanför dramatisk brokig livfullhet, som tilltalar sinnet utan att verka närgånget eller tröttande. Med ett ord, Kullens natur lämnar sällsynta tillfällen till rekreation från vardagslivets jäkt, friskar upp uttröttade nerver och befriar från nervsvaghet.


Klimatet konstitueras av sol, hav, skog och berg. Den skogklädda bergåsen bildar ett skyddande värn mot de skarpa nordostliga vindarna, medan de mildare sydliga och västliga vindarna ha fritt trillträde. Luften är sällsynt ren och fri från damm. Höjderna och havet utgöra temperaturreglerande faktorer, varför nätterna aldrig äro kalla. Platsen är sällan dimmig och grunden är torr. Allt detta verkar lugnande och stärkande på kroppens slemhinnor och muskler.


Sommarklimatet vid Mölle har därför blivit vida berömt för sin läkande inverkan på katarrer, liksom det även är synnerligen lämpligt för personer som lida av reumatism. Särskilt välgörande äro solbaden vare sig med eller utan vattenbad vid havsstranden kl. 11- 3 på dagen. Solstrålarnas direkta verkan förstärkes då genom värmestrålningen från de omgivande bergen. Därför befinna sig blodfattiga och konvalescenter särskilt väl av en sommarvistelse vid den solrika kurorten.


De nyssnämnda klimatiska faktorerna gynna kraftigt kroppens ämnesomsättning, varigenom en mängd sjukliga produkter förbrännas och avsöndras ur kroppen. Var finner man sådana havsbad som vid Kullen? De äro helt enkelt oförlikneliga.


Det härliga, vidöppna solglittrande havet, med sin höga sälta, sin starka jodhalt, sitt kristallklara vatten och sin milda temperatur går ända in till de finslipade klipporna ”malarna” av blankpolerad småsten. Ingenstädes i Norden bilda sol, vatten och sälta i förening med strändernas skönhet en så stimulerande och energigivande förening som här. Inga utanför liggande skär, inga långgrunda vikar förtaga havets friskhet.


Den livliga tavlan av hundratals badande, av talrika inom synhåll förbipasserande fartyg gör vilostunden i solgasset dubbelt intressant och angenäm.


Såväl ett längre som ett kortare besök i Mölle erbjuder en mångfald utflykter på Kullaberg: klätterturer bland klipporna längs stranden, bestigning av bergstopparna, såväl som romantiska skogspromenader i de täta skogsdungarna och de vackra dalgångarna.


Följande turer rekommenderas särskilt:


1. Ransvik. Man följer stranden förbi varmbadhuset och Carl XII:s skansar (skyttevallar uppkastade under Magnus Stenbocks fälttåg mot danskarna i början av 1700-talet). Då inträdesgrinden passeras synes till vänster damernas speciella badplats, där under förmiddagstimmarna ett muntert badliv utvecklar sig. Sedan stenstranden och kullapasset uppnåtts, blir stigen mera brant och svårtillgänglig - en veritabel klippstig. Ena ögonblicket slingrar sig stigen högt uppe på krönet av ett klipp-parti, i det andra går den helt ned till någon liten vik eller bukt av havet. Efter en knapp halvtimmas vandring är målet nått: ett svalkande bad i Ransvikens glittrande vågor eller en fängslande brokig tavla, en munter myllrande badpublik; besviken blir ingen.


2. Sockertoppen. Badlivet här är fritt och otvunget. All överflödig konvenans är lämnad hemma och ersatt med den enkla idyllen. Ute i vågorna mötas alla, gamla och unga, herrar och damer. Efter badet tages vanligen ett timslångt solbad på klipporna eller malen. Men trots den stora frihet, som präglar badlivet och som utgör en del av dess charme, hålles dock den goda tonen alltid i helg. För de damer och herrar som önska begagna avklädningsrum, finnas badhytter uppförda i den närbelägna småskogen ovan strandmalen.


3. Josefinelust. En av de mest lönande och intressanta turerna på Kullaberg är ett besök vid Josefinelust, som ingen gärna bör försumma. Man följer körvägen från Mölle genom huvudgrinden upp till Italienska vägen som slingrar sig fram på bergssluttningen. Djupt under sina fötter har man då Mölle med dess livliga hamn och solglittrande badstrand ända fram till Ransvik och framför sig har man det milsvida panoramat över sundet med danska landet på andra sidan och till vänster den böljande skånska slätten. Landskapet är på samma gång storslaget och leende med en prägel av vild romantisk skönhet. Vid foten av Barakullen (särdeles vacker utsikt) viker vägen åt höger och šnart är man uppe på höjdplatån vid Kullatorpen.


Sedan man nått fram till den stora bokskogen (Kullaskog) tager man av från landsvägen till höger och följer gångstigen förbi ”Skallebacken” – en öppen plats i skogen, som förr använts till marknadsplats och dansbana - ned åt bergets norra sluttning mot Skelderviken. Innan man begynner den branta nedstigningen - en i klipporna anlagd stentrappa leder ned till den vackra strandmalen vid Josefinelust - tager man av åt vänster och följer gångstigen fram till »utsikterna», belägna omkring 50 meter över havet, från vilka man har den mest storslagna översikt av den vilda klippiga kusten, Skelderviken och den på andra sidan belägna Hallandsås samt Väderön.


4. Grottorna. Väl nere vid malen har man till höger den mest bekanta av Kullabergs många grottor: Josefinegrottan. Mitt emot till vänster, rakt under utsikterna, ligger Fredrik VII:s grotta, bekant genom de fornlämningar (kökkenmöddingar), man funnit där. Från Josefinegrottan leder en kombinerad sten och trätrappa över ett i havet utskjutande klipp-parti, och på dess andra sida leder en brant klippstig ner till Kristinehof och Oscarsgrottan med Vinkällaren och Trollhålet, en stor mörk grotta, höljd av ett väldigt klippblock och välbekant från smugglaretiden. Strandmalen vid Josefinelust är en särdeles omtyckt badplats och i synnerhet om eftermiddagarna starkt besökt. Vi följa den allmänna körvägen förbi Kullatorpen genom Kullaskog.


Passera först Ransgården och nå efter en hastig vandring fram till hotell och restaurant Kullagården, i vars skuggiga trädgård man gärna vilar någon stund. Härifrån har man omkring 15 minuters vandring fram till Kullens fyr, som ligger på toppen av Kullens längst utskjutande bergskamm, med en praktfull utsikt över Sundets och Kattegatts vatten så långt ögat når.


Fyren är Sveriges största blinkfyr med en ljusstyrka av 3,200,000 normalljus, uppfördes år 1900, efter den gamla fyren rivits. Den får vissa tider efter tillsägelse hos fyrmästaren avgiftsfritt beses. På klipporna längst ned vid havet ligger en mindre fyr jämte en kanon, avsedda att användas vid dimma.


Från denna fyr leder en gångstig till vänster ner till den bekanta Silvergrottan på bergets södra sida. Grottan är en 30 fot lång i berget uthuggen gång och föreskriver sig från en tysk bergsman, Max Langenau, som här trodde sig ha upptäckt en silvergruva och efter kontrakt med danske kungen år 1561 började brytning för att finna silver. Något silver fanns dock ej; den ljusa strimman i berget är endast en kvartsådra med glimmer.


Längre bort på södra sidan ligga andra naturliga grottor: Bagarugnen, Lahibiagrottan och Stenstugorna. På norra sidan av berget ligger ”Palnatokes skränt”, varifrån enligt sägen Palnatoke skall på skidor ha hoppat i havet.


Från Kullagården följer man vägen till fyren några minuter och tager vid första gärdesgården gångstigen till vänster. Efter att ha passerat en tät granskog når man efter tio minuter fram till Kullamosse, en vacker skogstjärn omgiven av tät skog. Gångstigen viker här åt höger uppför en brant bergsluttning.


På toppen av berget ligger ett väldigt flyttblock vilket enligt traditionen skall vara kung Döses gravsten. Det berättas att stenen i forna tider varit en mycket besökt vallfartsort till vilken fyra stigar ledde. Som veterligt ingen kung Döse levat, har troligen under tidernas lopp namnet ändrats från det ursprungliga kungadös (dös=gravkammare) till det namn stenen nu bär.


Stenen, som vilar dels å själva berget, dels på tvenne järnstycken, är på undersidan fullkomligt glattslipad. Utom de ovannämnda finnes en mångfald andra platser på berget, till vilka intressanta utflykter kunna göras.


En av de vackraste är Djupadal, belägen vid Skelderviken nedanför en brant nedstigning som nyligen förbättrats med trappsteg. Stranden här erbjuder en utmärkt och mycket besökt badplats.


Invid italienska vägen ligger Barakullen med en praktfull utsikt; vidare Håkullen, bergets högsta punkt; Norrljungås, ovanför Mölle; Karsberget vid Karsmossen samt Lingåsen vid Kullagården. Kullamannens grav är belägen på berget, som reser sig öster om Ransviken.


Bland grottorna märkas vidare Söfdingshålet, Kullens största och vackraste grotta; Kung Waldermarsgrottan, Jungfrukammaren och Visitgrottan, den sistnämnda belägen strax norr om Kullagården.


Den intressantaste av alla turerna är dock en båtfärd runt berget från Mölle till Djupadal å norra sidan vid Skelderviken. Ingenting kan vara härligare och mera romantiskt än att en stilla sommardag, då havet ligger lungt och spegelblankt, sakta glida fram i fiskarbåten med de väldiga fantastiska klipporna på ena sidan och på den andra det vida solglittrande havet, och höra den gamle fiskargubben förtälja om bergets alla sägner och minnen, om jättar och troll, som haft sitt tillhåll i grottorna, om den mäktige kullamannen och om Palnatoke som djärv och oförvägen sprängde på skidor från klippan ned i havet.


En sådan segeltur blir ett värdefullt och varaktigt minne.


Den som önskar kan utsträcka färden till det idylliska fiskläget Arild på norra sidan om berget.


Är 1914 inköptes hela norra delen av Kullaberg, omfattande de förnämsta utsiktsbergen och grottorna samt badplatserna, av ett konsortium av av svenska naturskyddsvänner, i syfte att i möjligaste mån skydda och bevara bergets säregna och vackra natur.


Detta konsortium, numera ombildat till »Aktiebolaget Kullabergs natur», har nedlagt ett betydligt arbete å berget i syfte att underlätta besöken där. Sålunda har Ransgården (annex till Hotell Kullagården) ombyggts och utvidgats. Vid Ransviken har byggts en större utsiktsterrass ävensom ett trettiotal badhytter. En mängd vägar och skogsstigar har upptagits och gjorts tillgängliga; de nödvändigaste skogsröjningar och planteringar ha företagits; en mängd bänkar, soffor och vägmärken ha utsatts; vattenledning har anlagts vid Kullagården och flerstädes har anordnats tillgång till friskt dricksvatten.


För att i någon mån täcka de med allt detta förenade utgifterna har det egentliga berget inhägnats, så att besökande vid inträdet genom någon av grindarna erlägga en avgift av 25 öre (för barn 10 öre). Månadskort säljas för kr. 5 och säsongkort gällande för hela sommaren för kr. 10.


Alla upplysningar, muntligen eller per post, angående berget, badorten, hotell och pensionspriser, resvägar och dylikt lämnas beredvilligt av bolagets kamrer A. W. Lindström, kamrerskontoret, Mölle. Prospekt över berget med karta erhålles likaledes genom kamrerskontoret.


På platsen finnas följande goda och väl renommerade turisthotell: Hotell Corfitzon, Hotell, Elfverson, Grand Hotell Ahlbäck, Hotell Kullaberg, Hotell Lindström, Hotell Mölleberg och Hotell Olympia.


I hela norra Europa, särskilt Skandinavien, finnes nog ingen bad- och kurort med så härligt läge och intressanta omgivningar som Mölle. Fjällnatur och hav sammanflyta här i innerlig förening i det mildaste och behagligaste klimat som Skandinavien har att bjuda på.


Kullaberget ligger utkastat i havet som en väldig pekfinger på vakt vid inseglingen till Öresund. Denna gamla märkliga allfartsväg, - en av de bäst kända och äldsta i historien - hävdar ännu i dag sitt forna rykte som Östersjöns port, genom vilken tusentals seglare i alla möjliga farkoster årligen söka sig fram till Sveriges, Danmarks, Tysklands, Rysslands och Finlands hamnar på Östersjökusterna.


Detta rörliga panorama ligger mittför vandraren på Kullabergets stigar och vägar, och när han är uppe på krönet har han havsutsikt både år norr och söder, står praktiskt mellan tvenne hav, när han är så långt inne på berget att han ej kan se spetsen på jättepekfingret.


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments